پنهان‌نوشته‌ها

بالاخره روزی٬ به زحمت ميان ِ هم‌اين خاطره‌های هميشه‌گی پيداي‌ات مي‌کنم و باقي‌مانده‌ی يک علاقه‌ی مجهول را با اشتياق به دريا مي‌ريزم!‌ ...

مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست